ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏ

1. Պետական գնումների գործընթացի ամբողջական կազմակերպում մասնակցի և պատվիրատուի փոխարեն,
2. խորհրդատվություն գնումների ընթացակարգերի վերաբերյալ (մասնակիցներին և պատվիրատուներին), այդ թվում՝ էլեկտրոնային աճուրդների, գնանշման, մեկ անձից գնման, բաց ընթացակարգով գնման հարցերում,
3. գնումների ընթացակարգերի փաստաթղթերի կարգաբերում (պատվիրատուների մոտ), այդ թվում՝
3.1 արդեն իրականացված գնման ընթացակարգերի փաստաթղթերի (փաթեթների ամբողջականության) ուսումնասիրություն և եզրակացության տրամադրում,
3.2 մասնակցի փոխարեն մրցութային հայտի պատրաստում և/կամ/ մրցույթին մասնակցություն, այդ թվում՝
– փաթեթի պատրաստում, մրցութին մասնակցություն, որակավորման փաստաթղթերի ներկայացում, պայմանագրի նախագծի փորձաքննություն, եզրակացության տրամադրում և պայմանագրի ապահովման ներկայացում, հանձնման-ընդունման արձանագրության և ակտի էլեկտրոնային ու թղթային լրացում և ներկայացում, պայմանագրերի կազմում և կնքման գործընթացի կազմակերպում, գնումների պլանների կազմում, մրցույթի մասնակցության հայտերի պատրաստում, մրցույթի մասնակիցների շահերի ներկայացում, մրցույթների արդյունքների բողոքարկում,
– էլեկտրոնային գնումների հարթակի և գնումների պաշտոնական հարթակներում մասնակցի գործունեության ոլորտներով ծանուցումների տրամադրում: