ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ԲԱԺԱՆՈՐԴԱՅԻՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՈՎ), ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԵՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ՈՒՂԵԿՑՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԵՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

3.1 Պայմանագրերի, համաձայնագրերի, նամակների, հուշագրերի, դիմում-բողոքների, միջնորդությունների, հայցադիմումների և այլ փաստաթղթերի մշակման իրականացում և կազմակերպում,
3.2 երրորդ կողմից ստացված փաստաթղթերի հետազոտում և իրավական վերլուծություն, օրենսդրությանը և հաճախորդների շահերին դրանց համապատասխանության ստուգում,
3.3 պահանջա-հայցային ծառայությունների իրականացում և կազմակերպում վարչական և դատական վարույթների ընթացքում,
3.4 լիազոր մարմին դիմելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի հավաքման, կազմման և ներկայացման իրականացում ու կազմակերպում,
3.5 առևտրային և ոչ առևտրային գործունեության և առանձին գործարքների իրավական ուղեկցում,
3.6 բաժանորդների աշխատակիցների համար խորհրդատվական, իրավական սեմինարների կազմակերպում: